Bijzondere geluiden Argus Foto Links Contact Agenda 6211 Nieuws Home
© 6211-Kunstkwartier.nl
6211-Kunstkwartier Maastricht*
Maastricht, 27 juni  2016 t.a.v. Wethouder Jack Gerarts Wethouder WMO,Welzijn,Buurten, Burgerparticipatie en Vergunningen Mosae Forum 10 6211 DW Maastricht ONDERWERP:  Formele Opzegging Slaaphuisconvenant:Argus Buurtplatform Geachte wethouder Gerarts Sinds 27 augustus  2015 ,is ons ‘eigen’ buurtbeleid  in het Statenkwartier geformaliseerd. Een buurtbeleid waar Gemeente, Woonpunt, Circumflex, Lux ad Mosam en Argus Buurtplatform middels gezamenlijke inspanningen zorg dragen voor de leefbaarheid in de buurt  te weten het Statenkwartier. Gezien het feit dat onze buurt bekend staat als een buurt met een zeer groot organiserend en adaptief vermogen(Manifest Statenkwartier-2011) is er door bestuur van Argus Buurtplatform, Werkgroep Singel 9 en andere betrokkenen gekozen voor het formeel opzeggen van Convenant Slaaphuis ,2007.  Conform onze brief van 13 juni 2016 aangaande genoemd onderwerp waarin oa.  de onderbouwing van opzegging van Convenant Slaaphuis uit 2007 door Argus Buurtplatform  uitgebreid aan u  is toegelicht het navolgende doch dringende  verzoek: Wij verzoeken u  bij deze op  heden 27 juni 2016 , tot zo spoedig mogelijk  be-eindiging van het Convenant Slaaphuis, 2007 zodat  wij als Argus Buurtplatform tot  snelle actie(s) kunnen overgaan zodat er ruimte komt voor de samenwerkingsafspraken met onze  andere buurtpartners te weten: Leger des Heils en Relim. Zoals in betreffende brief van 13 juni 2016  uitgebreid  aan u  is toegelicht zullen de gemaakte afspraken worden toegevoegd als ‘onderlegger’ aan het 6211 Buurt Convenant. Het gaat dan over afspraken  zoals aanspreekpunten, contactpersonen, gezamenlijke integratie/buurtactiviteiten, communicatie,dagbesteding en andere zaken die wij  als sociale partners van groot belang achten voor de instandhouding van een goed woon- en leefklimaat voor iedere buurtbewoner met als uitgangspunt: SAMEN=ONS Hoogachtend en met vriendelijke groet, Maria Essers, Voorzitter Argus Buurtplatform
Geachte mevrouw Essers, In 2007 is een convenant gesloten tussen de Gemeente Maastricht, vertegenwoordigd door toenmalig wethouder Wonen, Welzijn, Zorg en Onderwijs de heer Costongs, en de Klankbordgroep Slaaphuis (leden van het Argusbuurtplatform), vertegenwoordigd door de heer H.D. Ulrich. In dit convenant zijn zaken geregeld rond de vestiging van de nachtopvang van het Leger des Heils in het pand Statensingel 9-11 in relatie tot de veiligheid en leefbaarheid in het Statenkwartier. Ontwikkelingen in het sociaal domein gedurende de jaren erna hadden ook gevolgen voor de maatschappelijke opvang. Dit resulteerde in het Statenkwartier tot samenvoeging van de dag- en nachtopvang inclusief de gebruikersruimte in het pand Statensingel 9-11. De buurt heeft zich in dit proces positief, betrokken en constructief opgesteld en kwam op het idee Statensingel 9- 11 om te dopen tot Singel 9. Al langere tijd realiseren we ons dat het liggende convenant uit 2007 niet meer beantwoordt aan de geboden opvang in Singel 9 en de daarmee verbonden activiteiten in de buurt. In uw schrijven d.d. 13 juni 2016 aan het college van burgemeester en wethouders kondigt u reeds namens Argus Buurtplatform aan het convenant uit 2007 formeel op te zeggen via een nog te ontvangen brief. Deze brief hebben wij op 27 juni 2016 ontvangen. Hierin verzoekt u ons het convenant uit 2007 zo spoedig mogelijk te beëindigen en hiervoor in de plaats samenwerkingsafspraken te maken met uw buurtpartners, het leger des Heils en Relim. Wij gaan akkoord met het beëindigen van het convenant uit 2007 en wensen u een  zeer vruchtbare samenwerking toe met uw buurtpartners. Namens het College van burgemeester en wethouders, vriendelijke groet, Jack Gerats, Wethouder Wmo, Welzijn, Buurten, Burgerparticipatie en Vergunningen.
PERSBERICHT van Argus Buurtplatform Opzegging Slaaphuis Convenant/Singel 9 Bijgaand de bijlagen inzake verzoek ontbinding Convenant Slaaphuis en beantwoording van wethouder Jack Gerats Argus Buurtplatform is zeer verheugd dat de wethouder de buurt niet alleen het vertrouwen geeft inzake  eigen vervolg aanpak maar vooral ook  zelf ook het voorbeeld geeft inzake luisteren en loslaten in vertrouwen.. Met vriendelijke groet, Maria Essers, Voorzitter Argus Buurtplatform
Navigation Menu
©  6211-KUNSTKWARTIER.NL
Maastricht, 27 juni  2016 t.a.v. Wethouder Jack Gerarts Wethouder WMO,Welzijn,Buurten, Burgerparticipatie en Vergunningen Mosae Forum 10 6211 DW Maastricht ONDERWERP:  Formele Opzegging Slaaphuisconvenant:Argus Buurtplatform Geachte wethouder Gerarts Sinds 27 augustus  2015 ,is ons ‘eigen’ buurtbeleid  in het Statenkwartier geformaliseerd. Een buurtbeleid waar Gemeente, Woonpunt, Circumflex, Lux ad Mosam en Argus Buurtplatform middels gezamenlijke inspanningen zorg dragen voor de leefbaarheid in de buurt  te weten het Statenkwartier. Gezien het feit dat onze buurt bekend staat als een buurt met een zeer groot organiserend en adaptief vermogen(Manifest Statenkwartier- 2011) is er door bestuur van Argus Buurtplatform, Werkgroep Singel 9 en andere betrokkenen gekozen voor het formeel opzeggen van Convenant Slaaphuis ,2007.  Conform onze brief van 13 juni 2016 aangaande genoemd onderwerp waarin oa.  de onderbouwing van opzegging van Convenant Slaaphuis uit 2007 door Argus Buurtplatform  uitgebreid aan u  is toegelicht het navolgende doch dringende  verzoek: Wij verzoeken u  bij deze op  heden 27 juni 2016 , tot zo spoedig mogelijk  be-eindiging van het Convenant Slaaphuis, 2007 zodat  wij als Argus Buurtplatform tot  snelle actie(s) kunnen overgaan zodat er ruimte komt voor de samenwerkingsafspraken met onze  andere buurtpartners te weten: Leger des Heils en Relim. Zoals in betreffende brief van 13 juni 2016  uitgebreid  aan u  is toegelicht zullen de gemaakte afspraken worden toegevoegd als ‘onderlegger’ aan het 6211 Buurt Convenant. Het gaat dan over afspraken  zoals aanspreekpunten, contactpersonen, gezamenlijke integratie/buurtactiviteiten, communicatie,dagbesteding en andere zaken die wij  als sociale partners van groot belang achten voor de instandhouding van een goed woon- en leefklimaat voor iedere buurtbewoner met als uitgangspunt: SAMEN=ONS Hoogachtend en met vriendelijke groet, Maria Essers, Voorzitter Argus Buurtplatform
Geachte mevrouw Essers, In 2007 is een convenant gesloten tussen de Gemeente Maastricht, vertegenwoordigd door toenmalig wethouder Wonen, Welzijn, Zorg en Onderwijs de heer Costongs, en de Klankbordgroep Slaaphuis (leden van het Argusbuurtplatform), vertegenwoordigd door de heer H.D. Ulrich. In dit convenant zijn zaken geregeld rond de vestiging van de nachtopvang van het Leger des Heils in het pand Statensingel 9-11 in relatie tot de veiligheid en leefbaarheid in het Statenkwartier. Ontwikkelingen in het sociaal domein gedurende de jaren erna hadden ook gevolgen voor de maatschappelijke opvang. Dit resulteerde in het Statenkwartier tot samenvoeging van de dag- en nachtopvang inclusief de gebruikersruimte in het pand Statensingel 9- 11. De buurt heeft zich in dit proces positief, betrokken en constructief opgesteld en kwam op het idee Statensingel 9-11 om te dopen tot Singel 9. Al langere tijd realiseren we ons dat het liggende convenant uit 2007 niet meer beantwoordt aan de geboden opvang in Singel 9 en de daarmee verbonden activiteiten in de buurt. In uw schrijven d.d. 13 juni 2016 aan het college van burgemeester en wethouders kondigt u reeds namens Argus Buurtplatform aan het convenant uit 2007 formeel op te zeggen via een nog te ontvangen brief. Deze brief hebben wij op 27 juni 2016 ontvangen. Hierin verzoekt u ons het convenant uit 2007 zo spoedig mogelijk te beëindigen en hiervoor in de plaats samenwerkingsafspraken te maken met uw buurtpartners, het leger des Heils en Relim. Wij gaan akkoord met het beëindigen van het convenant uit 2007 en wensen u een  zeer vruchtbare samenwerking toe met uw buurtpartners. Namens het College van burgemeester en wethouders, vriendelijke groet, Jack Gerats, Wethouder Wmo, Welzijn, Buurten, Burgerparticipatie en Vergunningen.
PERSBERICHT van Argus Buurtplatform Opzegging Slaaphuis Convenant/Singel 9 Bijgaand de bijlagen inzake verzoek ontbinding Convenant Slaaphuis en beantwoording van wethouder Jack Gerats Argus Buurtplatform is zeer verheugd dat de wethouder de buurt niet alleen het vertrouwen geeft inzake  eigen vervolg aanpak maar vooral ook  zelf ook het voorbeeld geeft inzake luisteren en loslaten in vertrouwen.. Met vriendelijke groet, Maria Essers, Voorzitter Argus Buurtplatform